نویسنده: علی نیکوکار

قدرتمندترین وسیله‌ی جهان رسانه است، پس می‌کوشم تا از آن برای بهبود زندگی بشر استفاده کنم و فردی تاثیرگذار باشم. با دانش است فخر، نه با ثروت و عقار تنها هنر تفاوت انسان و چارپاست