نویسنده: مجید پوربرخوردار

علاقه مند به حوزه تولید محتوا، سئو و دیجیتال مارکتینگ. خلق یک معنا در قالب یک نوشته ضرورتی است برای انتقال دانش و تجربه که این ضرورت، بزرگترین دغدغه من در دکتر مایکو است. امیدوارم در این راه با نظرات سازندتون همراه من باشید.