bars

ورود

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

دکتر سمیه اصغری ماهی آبادی

دکتر سمیه اصغری ماهی آبادی

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

5

1 نظر

کد نظام پزشکی:

ت-2602

+4 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

آموزش های دریافت نوبت

آموزش دریافت نوبت از اپلیکیشن

تماشا ویدیو

آموزش دریافت نوبت از سایت

تماشا ویدیو

سایر پزشکان تغذیه و رژیم درمانی در دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی علوم پزشکی تهران