bars

ورود

متخصص بیهوشی

دکتر امید نبویان

دکتر امید نبویان

متخصص بیهوشی

5

0 نظر

کد نظام پزشکی:

42738

+10 خدمت موفق

بیمه:

آزاد

دریافت نوبت و مشاوره آنلاین راهنمای دریافت نوبت
شروع فرایند نوبت دهی

تخصص های مرتبط پزشک

متخصص بیهوشی

سایر پزشکان بیهوشی در درمانگاه آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)